Облік і оподаткування

 МЕТА підготовка фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у виконанні переважно стереотипних (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичних завдань з організації обліково-аналітичної та контрольної діяльності; здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, нагромаджують інформацію, формують статистичну та фінансову звітність суб’єктів господарювання у процесі виконання закріплених за ними посадових обов’язків.

Освітньо-професійна програма
              • Облік і оподаткування
Галузь знань
              • 07 Управління та адміністрування
Спеціальність
              • 071 Облік і оподаткування
Кваліфікація:
              • Фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування
Форма навчання:
              • денна
Термін навчання:
              • 2 роки 10 місяців (на базі 9 кл.)
              • 1 рік 10 місяців (на базі 11 кл.)

Спеціальність «Облік і оподаткування» є  однією із найбільш популярних спеціальностей економічного спрямування. Вона є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі у бюджетній та банківських сферах.

«Облік і оподаткування» є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Крім того, фахівці даної спеціальності є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку, але й здійснює іншу діяльність, що включає планування і прийняття рішень, у тому числі щодо оптимізації оподаткування, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Кар’єрні можливості випускників

    Ким можна працювати?

 •  Бухгалтер
 •  Касир-експерт
 •  Асистент бухгалтера-експерта 
 •  Інші технічні фахівці в галузі управління 
 • Ревізор
 •  Інспектор
 •  Інспектор з інвентаризації
 •  Інспектор-ревізор 
 •  Інспектори податкової служби
 • Державний податковий інспектор
 •  Ревізор-інспектор податковий

   Де можна працювати?

 • На виробництві
 • Органах фінансового контролю
 • Сфері послуг
 • Органах Державного казначейства
 • Фінансово-кредитних установах
 • Комерційних структурах
 • Органах соціального забезпечення
 • Страхових компаніях
 • Державній податковій службі
 • Торгівельних, комерційних підприємствах
 • Бюджетних установах
 • Сфері біржової діяльності

Практичні навички

 • Визначати сутність об’єктів обліку і оподаткування для розуміння їх ролі та впливу на результати господарської діяльності.
 •  Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання облікових даних для узагальнення економічної інформації.
 •  Застосовувати математичний інструментарій для розв’язання прикладних завдань у сфері обліку і оподаткування.
 •  Використовувати особливості обліку і оподаткування у професійній діяльності та господарській практиці.
 • Характеризувати господарські операції та процеси, вміти документально їх оформлювати для відображення в обліку підприємств.
 •  Формувати й аналізувати фінансову, податкову і статистичну звітність для визначення показників забезпеченості підприємства ресурсним потенціалом та його ефективного використання.
 • Формувати і надавати облікову-аналітичну інформацію для ухвалення управлінських рішень з метою підвищення ефективності бізнесу.
 • Визначати й аналізувати фінансово-економічні показники діяльності підприємства для виявлення резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 •  Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для розв’язання задач з обробки даних у сфері професійної діяльності.
 •  Аналізувати особливості функціонування підприємств для здійснення обліку їх господарської діяльності.

Перелік освітніх компонент

 • Фінансовий облік
 • Бухгалтерський облік
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Облік і звітність в бюджетних установах
 • Контроль і ревізія
 • Податкова система
 • Казначейська справа
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Фінанси підприємств
 • Планування та організація діяльності підприємств
 • Менеджмент

Освітнє середовище