Практична підготовка

Наталія РИБАК

Завідуюча навчально-виробничою практикою

   Практична підготовка – одна з форм організації освітнього процесу та обов’язкова складова освітньо-професійних програм, спрямована на завершення формування набутих компетентностей та отримання досвіду їх застосовування, оволодіння сучасними формами організації праці, обладнанням, пристроями і технологіями відповідно до спеціальності, ознайомлення з умовами провадження професійної діяльності.

   Метою практичної підготовки є формування та розвиток професійних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти, набуття ними вмінь застосовувати набуті теоретичні знання в професійній діяльності, набуття практичного досвіду, опановування сучасними методами, формами організації праці, пристроями і технологіями в галузі їх майбутньої спеціальності.

   Практичне навчання передбачає безперервність та послідовність при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-професійного рівня «фаховий молодший бакалавр».

    Види та обсяг практик у Коледжі визначаються освітньо-професійними програмами за кожною спеціальністю відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» і відображаються у навчальних планах. Зміст і послідовність практик визначається наскрізними програмами, які розробляються цикловими комісіями відповідно до навчальних планів.

    Практика студентів проводиться на відповідним чином оснащених базах коледжу, а також на сучасних підприємствах, в організаціях, установах, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, науково-технічний рівень яких відповідає вимогам робочої програми практики і на яких створено  умови для професійного росту студентів.

    Практика для здобувачів освіти Коледжу, залежно від напряму підготовки, конкретної спеціальності, поділяється на:

  • Навчальну;
  • Виробничу (технологічна, переддипломна).

    Навчальна практика проводиться для завершення формування передбачених освітньо-професійною програмою компетентностей, ознайомлення з обладнанням і технологіями відповідно до спеціальності.

    Навчальна практика проводиться у спеціально відведений період навчального року або паралельно з навчальними заняттями з урахуванням тривалості навчального часу для здобувачів освіти та форми здобуття фахової передвищої освіти.

 

    Виробнича практика проводиться для отримання досвіду застосування набутих компетентностей, використання обладнання і технологій відповідно до спеціальності, оволодіння сучасними формами організації праці та ознайомлення з умовами провадження професійної діяльності. 

    Практика – це частина професійно-трудової кар’єри майбутнього фахівця-професіонала, оскільки досить часто база практики стає першим місцем роботи  випускника. Саме тому пріоритетним напрямом роботи є налагодження зв’язків з підприємствами-базами практики.

    Визначення баз практики здійснюється керівництвом коледжу на основі прямих угод із підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом коледжу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання. Адміністрація коледжу постійно працює над питанням розширення бази практик та впровадження сучасних освітніх технологій в систему практичного навчання.