Нові надходження

Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. Київ: Грамота, 2021. – 256 с. : іл.

Підручник містить відомості з теорії літератури, біографічні матеріали митців, огляд літературної спадщини майстрів слова, а також художні тексти творів

Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) ): підруч. 11 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. Київ: Грамота, 2019. – 208 с. : іл.

У підручнику подано теоретичний матеріал, що стосується норм сучасної української мови, вивчення якого спрямоване на уникнення учнями морфологічних, синтактичних, пунктуаційних і стилістичних помилок. Видання містить додатковий та важливий матеріал з мовних тонкощів, продолання суржикових елементів, збагачення словника тощо.

Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський та ін. – Харків: Гімназія, 2019. – 208 с.: іл.

Підручник включає найважливіші математичні твердження та теореми, а також методи і покрокові рішення тих чи інших завдань, а останні поділяються за ступенем складності. Крім цього в підручнику можна знайти інформацію про видатних діячів математики.

Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти / Й.Я. Ривкінд та ін.. – Київ: Генеза, 2019. – 144 с. : іл.

Матеріал підручника складено згідно програми, для його кращого сприйняття та засвоєння у книзі міститься багато малюнків, схем, таблиць, зображень монітора та інших наочних матеріалів.

Ярошенко О.Г. Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / О. Г. Ярошенко. – Київ: УОВЦ «Оріон», 2018. – 208 с. : іл.

Підручник призначений для вивчення хімії на стандартному рівні, що передбачає вміння пояснити хімічні явища і обгрунтувати висновки про них. Включає додаткову інформацію про хімію і хіміків.

Ярошенко О.Г. Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти / О. Г. Ярошенко. – Київ: УОВЦ «Оріон», 2019. – 208 с. : іл.

Підручник містить ретельно підібраний, аргументований і логічно розкритий матеріал, що повністю відповідає навчальній програмі і спрямований на формування ключових і предметних знань.

Шевчук С. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. Київ: Алерта, 2023. – 536 с.

Підручник укладено відповідно до ДСТУ 4163 – 2020, який набрав чинності 1 вересня 2021 року та нової редакції Українського правопису. Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному і стилістичному рівнях.

Господаренко Г.М. Практикум з агрохімії / Г. М. Господаренко. – Київ: ТОВ « СІК ГРУП Україна», 2020, 148 с. : іл.

В підручнику викладено методи й технології проведення аналізів грунту, рослин і добрив, які застосовуються в агротехнічній практиці. Практичне виконання завдань сприятиме застосуванню теоретичних знань з хімічного складу і живлення рослин, агрохімічних показників і засобів, систем застосування добрив та формування у студентів умінь, навичок і компетентності з дисципліни.

Петриченко В., Лихочвор В. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур: підручник. – 5-е вид., виправ., доповн., додатковий випуск. – Львів: НВФ Українські технології», 2022. – 808 с.

У підручнику розглянуто стан і тенденції розвитку технологій у рослинництві. Висвітлено доцільність вирощування, біологічні та ботанічні особливості польових культур. Детально подано сучасні технології вирощування, зокрема підбір, попередників, обробіток грунту, підготовка насіння, система удобрення, специфіка сівби.

Панас Р.М. Грунтознавство: навчальний посібник. – Львів: Новий світ – 2000», 2023. – 372 с.

В підручнику розкрито поняття грунту як природнього тіла та основного засобу сільськогосподарського виробництва. Охарактеризовано процеси й фактори грунтотворення, будову, склад і властивості грунту. Наведена класифікація грунтів та їх родючості.

Основи органічного рослинництва: навч. посіб./ В. Пиндус, О. Гуцаленко, С. Омельчук, Л Василенко, С. Горбань. – Київ: Науково-методичний центр ВФПО, 2022. – 326 с.

У підручнику розкрито науково-теоретичні та практичні основи виробництва органічної продукції, інноваційні технології вирощування і збирання основних овочевих культур в органічному землеробстві, обгрунтовано методику використання мікробіологічних препаратів для боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур.

Рибачук Ж. В.,Галатюк О.Є. Біологічно активні речовини отруйних рослин (фітотоксикологія): навч. посіб. – Житомир: Поліський НУ, Житомир: « Євро- Волинь». – 2022. – 176 с.

У підручнику розкрито науково-теоретичні та практичні основи виробництва органічної продукції, інноваційні технології вирощування і збирання основних овочевих культур в органічному землеробстві, обгрунтовано методику використання мікробіологічних препаратів для боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур.

Войналович О.В., Білько Т.О., Марчишина Є.І. Охорона праці у ветеринарній медицині: навч. посіб. для студентів спеціальності «Ветеринарна медицина». – Київ: Основа, 2010. – 344 с.

У посібнику представлено вимоги до безпеки під час виконання різноманітних ветеринарно-санітарних заходах та процесів лікування тварин. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці.

Технологія виробництва продукції птахівництва. Практикум до виконання лабораторних занять студентами аграрних вищих навч. закладів: навч.посіб./ Бородай В.П., Пономаренко Н. П., Похил О.М., та ін. – К.: Агроосвіта, 2013. – 272 с.

У практикумі висвітлено теми лабораторних занять для студентів з даної дисципліни, передбачених програмою. Посібник містить вказівки щодо вивчення окремих тем, типові плани і задачі, тренінгову тестову програму і т. д.

Попова Л.М., Попова С.М., Успаленко В.І. Казначейська справа: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2021. - 164 с.

У підручнику розкрито сутність та організацію платіжної системи, процеси казначейського обслуговування бюджету, за доходами та видатками, організацію бухгалтерського обліку та звітності, контроль у системі та інформаційно-технічне забезпечення діяльності Державного казначейства.

Алєксєєв І.В. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєесєєв, Н.Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В.Ливдар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 400 с.

У підручнику розкрито теорію і практику формування бюджетної системи країни, сутність бюджету, його призначення і роль у суспільстві, функції та структуру бюджетної системи, система доходів і видатків бюджету, організація міжбюджетних відносин, економічна природа та система управління бюджетним дефіцитом і державним боргом.

Безверхий К. В. Облік в бюджетних установах: навч. посіб./ К. В. Безверхий. – Київ: «Центр учбової літератури»,2021. - 312с.

Посібник містить необхідну кількість корисних знань стосовно основ побудови бухгалтерського обліку на підприємствах державного сектору; обліку основних засобів бюджетних установ; обліку нематеріальних активів; обліку фінансово-розрахункових операцій бюджетних установ; обліку розрахунків із заробітної плати та страхування і т. д.

Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських Підприємствах: навч. посіб./ М.Г. Михайлов, М.І. Телегунь, А. М. Кадацька, О.О. Баранік. – Київ: Центр учбової літератури, 2021. – 472 с.

У посібнику викладено методику ведення бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат, фінансову звітність сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах, розглянуто нормативні документи, що врегульовають бухгалтерський облік сільськогосподарських підприємств.

Верига Ю.А., Виноградова М.О. Бухгалтерський облік: навч. посіб. -К.: Центр учбової літератури, 2021. – 502 с.

У посібнику розглядаються теоретичні основи бухгалтерського обліку та методика обліку активів, власного капіталу, зобов’язань, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства, а також питання фінансової звітності.

Статистика: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни/ Кушнір Н.Б., Кузнецова Т.В., Красовська Ю.В. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2021. – 208 с.

Посібник містить програму нормативної навчальної дисципліни, вказівки щодо вивчення окремих тем, типові вправи та задачі, тренінгову тестову систему, завдання на курсову та індивідуальну роботу.