Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

Це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Це поняття, що базується на шести простих та зрозумілих цінностях: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага.

Повага до власної думки починається з поваги до думок інших, а повага до власного тексту – з поваги до чужих. Чесність у навчанні та викладанні є базовою умовою побудови довіри між усіма учасниками освітнього процесу. Відвага ж є здатністю чинити доброчесно всупереч страху та тиску і вимагати від себе того ж, чого очікуєте отримати від інших. Ці постулати є основою функціонування освітньої спільноти Новочорторийського технолого-економічного фахового коледжу, яка заснована на довірі, взаємоповазі і честі.

Нормативні документи

Якщо Вам стали відомі факти порушення академічної доброчесності  в освітньому середовищі Новочорторийського технолого-економічного фахового коледжу, за наявності обгрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити уповноважених осіб коледжу для оперативного вирішення Вашого звернення

Дотримання академічної доброчесності передбачає

здобувачами освіти

педагогічними працівниками

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Порушення академічної доброчесності

Академічний плагіат

оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства

Самоплагіат

оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів

Фабрикація

вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях

Фальсифікація

свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень

Списування

виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання

Обман

надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування

Хабарництво

надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі

Необ’єктивне оцінювання

свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти

Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності

здобувачів освіти

педагогічних працівників

 • зауваження;

 • повідомлення батькам, законним представникам;

 •  повторне проходження поточного, підсумкового та/або річного оцінювання;
 •  повторне проходження державної підсумкової атестації та/або атестації здобувачів;
 •  повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої, освітньо-професійної програми;
 •  позбавлення академічної стипендії;
 •  позбавлення наданих закладом фахової передвищої освіти пільг з оплати навчання;
 •  позбавлення отриманих з порушенням академічної доброчесності призових місць на учнівських та студентських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах;
 •  відрахування із закладу фахової передвищої освіти.
 • відмова у присвоєнні, підтвердженні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

 • позбавлення на строк від одного до п’яти років права брати участь у роботі комісій з атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, з акредитації освітньо-професійних програм, з інституційного аудиту закладів освіти, у журі учнівських і студентських олімпіад та інших змагань, у дорадчих і робочих органах, створюваних органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

 • прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність займаній посаді педагогічного працівника;

 • недопущення до участі у конкурсі на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти строком на п’ять років.

Корисна інформація

Academic IQ (Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»)
Prometheus: Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів
EderaAmericanCouncils: Академічна доброчесність 

Академічна доброчесність: інформаційний бюлетень (https://www.skeptic.in.ua/bulletin/ підготував Євген Ніколаєв)

Випуск 1. Як мені писати без академічного плагіату?

Випуск 2. Плагіат = порушення авторських прав?

Випуск 3. Як вижити без самоплагіату?

Випуск 4. Скільки відсотків можна? (Як користуватися антиплагіатними програмами?)

Випуск 5. Студентський плагіат, частина 1. Хто винен?

Випуск 6. Студентський плагіат, частина 2. Що робити?

Випуск 7. Як підвищити якість оцінювання?

Випуск 8. Як підтримати чесність дистанційного навчання?

Випуск 9. Як поліпшити (не)дистанційне викладання?

Випуск 10. Як формулювати результати навчання?

Який відсоток схожості можна вважати допустимим для академічних робіт?

Перевірка на плагіат

Самостійно перевірити свою навчальну чи методичну роботу на плагіат ви можете в бібліотеці коледжу

Он-лайн сервіси для перевірки текстів на унікальність та плагіат

Unicheck https://unicheck.com/uk-ua

StrikePlagiarism  https://strikeplagiarism.com/en/

PlagiarismCheck https://plagiarismcheck.org/

Моніторинг дотримання академічної доброчесності

Заходи з популяризації культури академічної доброчесності