Відділення ветеринарної медицини

Лариса ПАВЛЮЧИК

Завідуюча відділенням ветеринарної медицини

      Відділення ветеринарної медицини, створене в 1936 році, має славну історію, добрі, поколіннями створені і підтримувані сьогоднішніми студентами традиції. Йшов час, змінювалося життя, зміни входили і в кадровий склад, з’являлися і впроваджувалися в навчальний процес нові технології навчання, зміцнювалася навчально-матеріальна база, накопичувався досвід, примножувалися традиції , але завжди діяльність викладачів відділення була спрямована на забезпечення якісної освіти.
На відділенні здійснюється підготовка за освітньо-професійними програмами:

  • Ветеринарна медицина
  • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

          Навчальний процес  забезпечують досвідчені, висококваліфіковані викладачі, які спільними зусиллями зміцнюють імідж відділення, працюють творчо і наполегливо, дарують студентам комфортну атмосферу для навчання, допомагають здобути цінні знання і навики, підготувати до справжньої кар’єри.  

        Під час проведення навчальних занять широко впроваджуються  інноваційні технології навчання з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Викладачі відділення  є активними учасниками наукових конференцій, семінарів, тренінгів, фахових конкурсів. 

Для забезпечення навчального процесу є необхідні кабінети і лабораторії, навчально-виробнича клініка ветеринарної медицини, навчальний стаціонар, навчально-виробнича ферма, анатомічний та патологоанатомічний музеї.

    

   На відділенні ветеринарної медицини створена цілісна система практичної підготовки майбутніх спеціалістів, основна мета якої – оволодіння практичними навичками та відпрацювання їх до автоматизму.

    Практика як елемент навчального процесу проводиться з метою закріплення і розширення знань, отриманих студентами в коледжі,  набуття необхідних практичних вмінь роботи за фахом в умовах виробництва; оволодіння передовими методами технології та праці. Зміст практики визначається програмами згідно з її видами (навчальна, виробничо-технологічна, переддипломна і.т.д.)

    До того ж, практика сприяє розвитку самостійної роботи студентів. В процесі проходження практики студенти навчаються самостійно відбирати і систематизувати інформацію в рамках поставлених перед ними завдань; застосовувати отримані знання на практиці; вивчати технологію й устаткування, що використовуються в рамках конкретного виробництва; розвивати навички роботи в колективі; здійснювати самоконтроль.

    Окрім цього, однією з пріоритетних вимог потенційних роботодавців сьогодні є професійна компетентність працівника. Проходження виробничої практики дозволяє студенту оцінити рівень своєї компетентності та визначити необхідність її коригування в процесі навчання у  навчальному закладі.

Щороку для студентів і викладачів організовуються виробничі екскурсії в кращі базові господарства. В процесі екскурсії для студентів і викладачів проводяться практичні тренінги, які проводять спеціалісти господарств, серед яких є й наші випускники, а також наші студенти, які проходять виробничу практику.

      Дієвою формою співпраці коледжу з  сучасними базовими господарствами є лекції,  майстер-класи та тренінги, які проводять спеціалісти агробізнесу для студентів і викладачів безпосередньо в навчальному закладі.

Вимоги до навчання на сучасному етапі є не тільки в тому, щоб студенти добре засвоїли систему теоретичних знань, практичних умінь, навичок та готових істин, але й у тому, щоб активізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів, формувати у них здатність творчо мислити, вміти аналізувати, аргументовано захищати власну точку зору.

  Велика увага приділяється  вихованню студентів, створенню умов для реалізації здібностей обдарованої молоді, розвитку їх інтелектуального і творчого потенціалу. Майбутні фахівці зростають не лише професійно, але й стають носіями високої загальної культури з чіткою громадянською позицією.   Студенти беруть участь в науково-практичних конференціях, конкурсах, фахових олімпідах, які проводяться в технікумі, закладах регіону та України.       Проводяться різні  заходи: екскурсії, бесіди, круглі столи, походи, трудові десанти по висадці лісу, тематичні вечори, КВК, турніри-вікторини, огляди-конкурси, благодійні акції для ЗСУ.  

 Весь колектив відділення ветеринарної медицини дорожить іміджем коледжу, вболіває за його зростання, докладає багато зусиль для підвищення його рейтингу серед навчальних закладів України.